Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.226

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość, zwany dalej "Komitetem".
§  2.  Członkami Komitetu są:
1) Anna Dalkowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodnicząca;
2) Radosław Płucisz, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości - członek zależny;
3) Aleksandra Siemianowska, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości - członek zależny;
4) Bogusław Przywora - członek niezależny;
5) Tomasz Kisielewicz - członek niezależny;
6) Monika Rejdak - członek niezależny.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 101 i 202, z 2018 r. poz. 174, 273 i 315 oraz z 2019 r. poz. 120).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.