Powołanie Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2012.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej "Komitetem", dla działu administracji rządowej - sprawy wewnętrzne.
§  2.
W skład Komitetu wchodzą:
1) 2
przewodniczący:

Stanisław RAKOCZY - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

2)
członkowie niezależni:
a) 3
Tomasz BOLEK - Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) 4
Piotr WITKOWSKI - Radca Ministra w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;
3)
członkowie zależni:
a) 5
Renata CZYŻAK - Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
b) 6
Marcin WERESZCZYŃSKI - Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
§  3. 7
Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Zespół Audytu Wewnętrznego Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 8
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2 § 2 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 39 z dnia 17 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 15 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 kwietnia 2014 r.

3 § 2 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 34 z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2014 r.
4 § 2 pkt 2 lit. b:

- zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 49 z dnia 26 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MSW.12.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lipca 2012 r.

- zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 32 z dnia 20 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 listopada 2014 r.

5 § 2 pkt 3 lit. a:

- zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 24 z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 2014 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 34 z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2014 r.

6 § 2 pkt 3 lit. b) zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 47 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 czerwca 2013 r.
7 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 4 z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2014 r.
8 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. MSWiA Nr 10, poz. 47 i z 2011 r. Nr, 11 poz. 55), które utraciło moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 48, poz. 1479).