Dzienniki resortowe

B.I.LP.2012.11.114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego na usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2013

EZ-2710-13/12

Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuję Komisję Przetargową Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego na usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2013, zwaną dalej "Komisją", w składzie:
1) Alina Niewiadomska - DGLP (przewodnicząca),
2) Sławomir Majewski - RDLP w Pile,
3) Jerzy Przybylski - RDLP w Warszawie,
4) Kazimierz Stańczak - RDLP w Toruniu,
5) Aldona Perlińska - DGLP,
6) Sylwia Wysocka - DGLP,
7) Aleksandra Butrym-Piłka - DGLP,
8) Marcin Bąk - DGLP (sekretarz).
§  2. Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powołanym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2013".
§  3. Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1. (Załącznika nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl