Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.6.86

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych"

EZ-2710-4/13

Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuję Komisję Przetargową ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych", zwaną dalej "Komisją", w składzie:
1) Paweł Pogoda - naczelnik Wydziału Informatyki (przewodniczący),
2) Aleksandra Butrym-Piłka - Wydział Księgowości,
3) Bogusław Różycki - Wydział Informatyki,
4) Marcin Bąk - Wydział ds. Zamówień Publicznych (sekretarz).
§  2. Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego LP powołanym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych".
§  3. Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1. (Załącznika nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl