Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.3.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: "Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - II etap"

EZ-2715-1/13

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustalam, co następuje:

§  1. Powołuję Komisję Przetargową ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: "Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - II etap" w następującym składzie:
- mgr inż. Jacek Przypaśniak,

naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki,

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - przewodniczący;

- mgr Elżbieta Żuchowska,

starszy specjalista w Wydziale ds. Zamówień Publicznych,

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - sekretarz;

- mgr inż. Paweł Pogoda,

naczelnik Wydziału Informatyki,

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - członek;

- mgr inż. Marcin Polewczyk,

starszy specjalista Służby Leśnej w Wydziale Urządzania Lasu

i Geoinformatyki,

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - członek;

- Sławomir Dźwigalski,

specjalista w Wydziale Księgowości,

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - członek.

§  2. Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powołanym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pod nazwą: "Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - II etap" w trybie z wolnej ręki, zgodnie z Decyzją nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2013 roku.
§  3. Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy*)- przyp. red.).
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl