Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.5.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie całorocznych usług utrzymania porządku i czystości: terenu zewnętrznego i powierzchni użytkowych w budynkach przy ul. Grójeckiej 127, ul. Sierpińskiego 1B i ul. Sierpińskiego 3A w Warszawie za pomocą materiałów, środków czystości, sprzętu i narzędzi Wykonawcy

Z.272.1.2.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z funkcji kierownika zamawiającego, w związku z art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3  oraz w wykonaniu art. 19 ust. 1, a także art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 4  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Powołuję Komisję Przetargową ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie całorocznych usług utrzymania porządku i czystości: terenu zewnętrznego i powierzchni użytkowych w budynkach przy ul. Grójeckiej 127, ul. Sierpińskiego 1B i ul. Sierpińskiego 3A w Warszawie za pomocą materiałów, środków czystości, sprzętu i narzędzi Wykonawcy, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:

Pani Elżbieta Żuchowska - Zespół ds. Zamówień Publicznych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - przewodnicząca Komisji;

Pani Jolanta Starzycka - Wydział Urządzania Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - sekretarz Komisji;

Pani Marta Sasanka - Wydział Administracji w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji;

Pan Piotr Boruc - Wydział Administracji w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji;

Pani Aneta Winnicka - Wydział Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji;

Pani Małgorzata Sikora - Wydział Księgowości w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji.

§  2.  Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powołanym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie całorocznych usług utrzymania porządku i czystości: terenu zewnętrznego i powierzchni użytkowych w budynkach przy ul. Grójeckiej 127, ul. Sierpińskiego 1B i ul. Sierpińskiego 3A w Warszawie za pomocą materiałów, środków czystości, sprzętu i narzędzi Wykonawcy.
§  3.  Wszelkie opracowania Komisji Przetargowej podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (kierownika zamawiającego).
§  4.  Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji określa regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że "Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający", a art. 18 ust. 1 tejże samej ustawy stanowi, że "Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego".
4 Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że: "Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej »komisją przetargową«, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8". Natomiast art. 21 tejże samej ustawy stanowi, że: "1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. 4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się".