Powołanie Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury otwartej na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.1.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 218
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury otwartej na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy

EZ.272.1.9.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z funkcji kierownika zamawiającego, w związku z art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3  oraz w wykonaniu art. 19 ust. 2, a także art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 4  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
Powołuję Komisję Przetargową ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury otwartej na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:

Pani Elżbieta Żuchowska - Zespół ds. Zamówień Publicznych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - przewodnicząca Komisji;

Pani Izabela Kotlarska - Wydział Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - sekretarz Komisji;

Pani Aleksandra Butrym-Piłka - Wydział Księgowości w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji;

Pan Paweł Kołomyja - Wydział Innowacji i Organizacji w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji.

§  2. 
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powołanym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury otwartej na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy.
§  3. 
Wszelkie opracowania Komisji Przetargowej podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (kierownika zamawiającego).
§  4. 
Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji określa regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) stanowi, że "Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający", a art. 18 ust. 1 tejże samej ustawy stanowi, że: "Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego".
4 Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) stanowi, że: "Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową (...)". Natomiast art. 21 tejże samej ustawy stanowi, że: "1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. 4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się".