Powołanie Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 i Podprogram 2018.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.4

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 i Podprogram 2018

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 poz. 217 i 1579) w związku z art. 134k ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 i 1583) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 i Podprogram 2018, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
1. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria wyboru ofert określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ogłoszeniu o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 i Podprogram 2018, zwanego dalej "konkursem";
2)
przedłożenie Ministrowi listy wybranych organizacji partnerskich do zatwierdzenia wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
2. 
Ocenę złożonych ofert Komisja zamieszcza na formularzu "Karta Oceny Oferty", którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2)
wiceprzewodniczący - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
3)
sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
4)
członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie trzech pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.
2. 
Lista członków Komisji przedstawiana jest do zatwierdzenia przez Ministra.
§  4. 
1. 
Członkowie Komisji przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert podpisują deklarację bezstronności i poufności, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. 
Niepodpisanie deklaracji bezstronności i poufności powoduje wyłączenie członka Komisji z jej prac.
§  5. 
Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6. 
Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§  7. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8. 
Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia nr 4 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

- Podprogram 2017 i Podprogram 2018

Numer oferty
Nazwa oferenta
I. Ocena formalna oferty

(.JEŻELI OFERTĘ ZŁOŻYŁ PODMIOT NIEUPRAWNIONY, OFERTA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY OCENIĆ OFERTĘ DO KOŃCA NIEZALEŻNIE OD WYNIKÓW OCENY W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH)

Kryteria oceny formalnejTakNie
1. Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.
2. Oferta została złożona na właściwym formularzu.
3. Oferta posiada wymagane załączniki:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru

lub ewidencji,

- sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok,

- statut organizacji,

- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy ofertę podpisały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

4. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty.
5. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do MRPiPS).
6. Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
7. Oferta została sporządzona w języku polskim.
8. Oferta została wypełniona maszynowo.
Szczegółowe uzasadnienie oceny formalnej - wypełnia się w przypadku odrzucenia
Ocena formalna (oferta przyjęta - TAK, odrzucona - NIE)TAK/NIE*
II. Ocena merytoryczna oferty

(JEŻELI OFERTĘ ZŁOŻYŁ PODMIOT NIEUPRAWNIONY, OFERTA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH PROSZĘ OCENIĆ OFERTĘ DO KOŃCA NIEZALEŻNIE OD WYNIKÓW OCENY W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH)

Kryteria oceny merytorycznej
Treść kryteriumLiczba punktówKomentarz
1. Działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących (0-3 pkt).
2. Potencjał organizacyjny i techniczny do realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych (0-3 pkt).
3. Zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji

artykułów spożywczych uzyskanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz z innych źródeł, wraz z informacją o minimalnej liczbie osób w przeliczeniu na etaty przewidzianej do realizacji PO PŻ, minimalną powierzchnią magazynów i chłodni przeznaczonych dla PO PŻ - dane w podziale na poszczególne województwa (0-5 pkt).

b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego skierowanych do odbiorców końcowych pomocy żywnościowej (0-1 pkt).
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej dotyczących artykułów spożywczych, które będą dostarczane w ramach PO PŻ oraz systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej dotyczących artykułów spożywczych otrzymywanych z innych źródeł (0-1 pkt).
4. Doświadczenie we współpracy z lokalnymi organizacjami charytatywnymi i posiadanie sieci organizacji współpracujących przy dystrybucji żywności i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, a także wskazanie gmin/Ośrodków Pomocy Społecznej planowanych do objęcia wsparciem w ramach Podprogramu

2017 i Podprogramu 2018. Sieć powinna być wykazana z uwzględnieniem liczby organizacji partnerskich regionalnych i organizacji partnerskich lokalnych w podziale na województwa oraz gminy/Ośrodki Pomocy Społecznej planowanych do objęcia wsparciem w ramach Podprogramu 2017 i Podprogramu

2018 (w odniesieniu do każdej z gmin).

(0-7 pkt, z czego: od 0 do 3 pkt za wskazanie nowych gmin/Ośrodków Pomocy Społecznej objętych wsparciem, które w Podprogramie 2016 nie były objęte wsparciem przez wnioskujący podmiot).

5. Doświadczenie w prowadzeniu działań

o charakterze włączenia społecznego lub stała współpraca z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania (0-3 pkt).

Suma punktów ogółem (maksymalnie 23 pkt, dopuszczająca - nie mniej niż 51 % maks. liczby pkt)
Dodatkowe uwagi
Ocena merytoryczna (oferta przyjęta TAK/NIE*)

W PRZYPADKU UDZIELANIA ODPOWIEDZI " NIE " NA PYTANIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA MINIMUM OKREŚLONEGO W OGŁOSZENIU OFERTA NIE ZOSTAJE PRZYJĘTA, NIEZALEŻNIE OD LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW

.......... pkt

* niepotrzebne skreślić

Podpisy członków Komisji

Imię i nazwiskoPodpis
DzieńMiesiąc:Rok:

ZATWIERDZAM

.......................................................

Przewodniczący Komisji

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Deklaracja bezstronności i poufności w procesie prac Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 i Podprogram 2018

Oświadczenie:1)

osoby rozpatrującej odwołanie

członka Komisji Oceny Ofert

Imię (imiona) ...............................................................................................................................

Nazwisko .....................................................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1) nie jestem wnioskodawcą ani nie przygotowywałem dokumentacji ofertowej;

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem/partnerem/partnerami, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferenta/partnera;

3) przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o naborze nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych oferenta;

4) nie pozostaję z żadnym oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji i dokumentów ujawnionych mi, wytworzonych lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny oferty. Zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny/procedury odwoławczej2) i nie mogą być ujawnione osobom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z ocenianym projektem.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Komisji oraz do złożenia pisemnego wniosku o wyłączenie mnie z procedury oceny wniosków/procedury odwoławczej.

______________________________

1) Zaznaczyć właściwe.

2) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Regulamin pracy Komisji

§  1. 
1. 
Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
2. 
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;
2)
przewodniczy posiedzeniom Komisji;
3)
zatwierdza karty oceny ofert;
4)
podejmuje ostateczną decyzję w kwestiach spornych.
3. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego inny członek Komisji.
§  2. 
Komisja dokonuje oceny ofert, która polega na:
1)
ocenie formalnej: ocena ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych; pozytywnie ocenione projekty przechodzą do oceny merytorycznej;
2)
ocenie merytorycznej: ocena ofert pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych; w jej wyniku sporządza się listę organizacji partnerskich, które wezmą udział w działaniach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 i Podprogram 2018.
§  3. 
1. 
W ramach oceny formalnej dokonuje się weryfikacji spełnienia albo niespełnienia danego kryterium (ocena zerojedynkowa).
2. 
W razie stwierdzenia w ofercie braków formalnych lub oczywistych omyłek oferent wzywany jest, drogą elektroniczną i faksem z potwierdzeniem nadania, do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia. Wezwanie określa braki formalne lub oczywiste omyłki.
3. 
Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez ofertę wszystkich kryteriów formalnych. Jeżeli po uzupełnieniu albo poprawieniu oferty w ramach procedury, o której mowa w ust. 2, chociażby jedno kryterium formalne nie zostało spełnione, oferta jest pozostawiana bez rozpatrzenia.
§  4. 
1. 
Ocena merytoryczna jest oceną punktową. Ocena każdej oferty dokonywana jest przez dwóch członków Komisji.
2. 
Członkowie Komisji oddzielnie przyznają punkty dla danej oferty zgodnie z kryteriami oceny.
§  5. 
1. 
Sekretarz Komisji sporządza protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny.
2. 
Protokół akceptuje przewodniczący Komisji.
3. 
Na podstawie protokołu sekretarz sporządza listę wybranych organizacji partnerskich, zawierającą przyznane oceny, którą Komisja przedkłada Ministrowi do zatwierdzenia.