Powołanie Komisji mającej na celu dokonanie oceny oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonany podział Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2015.61

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie powołania Komisji mającej na celu dokonanie oceny oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonany podział Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję, o której mowa w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1512), zwaną dalej "Komisją".
§  2.
1.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia;
2)
Członkowie:
a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b)
dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
c)
ekspert w dziedzinie gospodarczych zastosowań wyników działalności badawczo-rozwojowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
d)
przedstawiciel Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie;
2.
Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-d, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Komisji.
§  3.
1.
Do zadań Komisji należy opracowanie opinii przedstawiającej:
1)
ocenę stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie, w tym Oddziału w Gliwicach;
2)
warunki na jakich zostanie dokonany podział Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w celu wydzielenia Oddziału w Gliwicach i utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
2.
Z dniem przedłożenia opinii, o której mowa w ust. 1, Komisja ulega rozwiązaniu.
§  4.
1.
Komisja obraduje na posiedzeniach.
2.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Komisji.
3.
Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4.
Komisja może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).