Powołanie Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2002.5.19

Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 2006 r.

DECYZJA Nr 20
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 5 kwietnia 2002 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099; z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377 i z 2000 r. Nr 15, poz. 187) ustala się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Komisję kwalifikacyjną przy "PKP Energetyka" spółka z o.o. Zakład Kujawski w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 7, do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego, wymienionych w Grupie 1 pkt 2 do 10, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Płacy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184).
§  2. 2
Ustala się następujący skład osobowy komisji i zakres uprawnień dla poszczególnych jej członków do udziału w egzaminach:
1)
Przewodniczący - pan inż. Zygmunt Lango, Grupa 1, pkt. 2 do 5 i 7 do 10;
2)
Zastępca przewodniczącego - pan mgr inż. Piotr Ustaborowicz, Grupa 1, pkt. 2 do 5 i 7 do 10;
3)
Członek komisji - pan mgr inż. Stanisław Lach, Grupa 1, pkt. 2 do 5 i 7 do 10;
4)
Członek komisji - pan inż. Eugeniusz Budny, Grupa 1, pkt. 2 do 5 i 7 do 10;
5)
Członek komisji - pan mgr inż. Paweł Zygmański, Grupa 1, pkt. 2 do 5 i 7 do 10;
6)
Członek komisji - pan mgr inż. Jerzy Wilamowski, Grupa 1, pkt. 2 do 5 i 7 do 10;
7)
Członek komisji - pan inż. Andrzej Znaniecki, Grupa 1, pkt. 2 do 5 i 7 do 10;
8)
Członek komisji - pan mgr inż. Leszek Kostrzewski, Grupa 1, pkt. 2 do 5 i 7 do 10;
9)
Sekretarz komisji - pani Krystyna Jankowska.
§  3.
Traci moc decyzja nr 35 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. MTiGM Nr 5, poz. 41).
§  4.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 47 z dnia 4 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MI.05.8.48) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lipca 2005 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 decyzji nr 10 Ministra Transportu z dnia 23 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.MT.06.3.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 czerwca 2006 r.