Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2002.5.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2005 r.

DECYZJA Nr 15
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 5 kwietnia 2002 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099; z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377 i z 2000 r. Nr 15, poz. 187) ustala się, co następuje:
§  1. 1 Powołuje się Komisję kwalifikacyjną przy "PKP Energetyka" spółka z o.o. Zakład Mazowiecki w Warszawie, ul. Sławińska 7/9, do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego, wymienionych w Grupie 1 pkt 2 do 10, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Płacy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184).
§  2. Ustala się następujący skład osobowy komisji i zakres uprawnień dla poszczególnych jej członków do udziału w egzaminach:
1) Przewodniczący - pan mgr inż. Waldemar Lisek, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,
2) Zastępca przewodniczącego - pan inż. Piotr Szczytyński, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,
3) Członek Komisji - pan mgr inż. Janusz Goławski, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,
4) Członek Komisji - pan Tadeusz Gzowski, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 8, 10,
5) Członek Komisji - pan Jerzy Petelewicz, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,
6) 2 Członek Komisji - pan Jerzy Trynkowski, Grupa 1, pkt 2 do 5, 7 i 9,
7) Członek Komisji - pan Tadeusz Mróz, Grupa 1, pkt 2 do 4 i 8, 10,
8) Członek Komisji - pan Leszek Puchalski, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7, 9, 10,
9) Członek Komisji - pan inż. Roman Kocimski, Grupa 1, pkt 2, 3, 4, 8, 9, 10,
10) Sekretarz Komisji - pani Krystyna Sekular.
§  3. Traci moc decyzja nr 28 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. MTiGM Nr 5, poz. 34).
§  4. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 44 z dnia 4 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MI.05.8.45) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lipca 2005 r.
2 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 44 z dnia 4 lipca 2005 r. (Dz.Urz.MI.05.8.45) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lipca 2005 r.