Powołanie Komisji Konkursowej XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.311

Akt indywidualny
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760 z dnia 19 września 2017 r.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Konkursową XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021 w składzie:
1)
Małgorzata Kupczyk - ekspert w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Przewodniczący Komisji;
2)
Aneta Wesołkowska - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
3)
Angelika Adamczyk - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
4)
Angelika Rejmanowska - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
5)
Anna Gospodarowicz - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
6)
Anna Sroka - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
7)
Anna Wróbel - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
8)
Emila Tomaszewska-Błachnio - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
9)
Jakub Banaczkowski - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
10)
Jakub Tietz - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
11)
Kacper Mroczek - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
12)
Katarzyna Witczak - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
13)
Magdalena Kowalczyk - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
14)
Magdalena Łepkowska - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
15)
Małgorzata Szczepańska - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
16)
Marcin Marciniak - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
17)
Mateusz Pilch - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
18)
Monika Głowacka - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
19)
Monika Kucharczyk - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
20)
Patrycja Osiecka - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
21)
Paulina Ludorf- specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
22)
Stanisław Korbel - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
23)
Wojciech Zmudczyński - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.