Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof.... - OpenLEX

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.58

Akt indywidualny
Wersja od: 23 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, dalej "TL w Warcinie", w składzie:
1)
Maciej Szmit - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego TL w Warcinie;
2)
Jacek Falkowski - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Warcinie;
3)
Magdalena Laskowska - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Warcinie;
4)
Małgorzata Kiełbowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Warcinie;
5)
Zbigniew Kłosowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Warcinie;
6)
Edyta Ślubowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Warcinie;
7)
Szymon Baj - przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Warcinie;
8)
Mariusz Gorzeń - przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Warcinie;
9)
Irena Krupińska-Kwaśna - przedstawiciel Rady Rodziców TL w Warcinie;
10)
Grzegorz Grabowski - przedstawiciel Rady Rodziców TL w Warcinie;
11)
Gabriela Bereżecka - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Słupsku;
12)
Dominika Korzeniowska-Gudyn - przedstawiciel Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).