Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu im. prof.... - OpenLEX

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.57

Akt indywidualny
Wersja od: 23 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego, dalej "TL w Miliczu", w składzie:
1)
Maciej Szmit - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego TL w Miliczu;
2)
Jacek Falkowski - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Miliczu;
3)
Grażyna Strządała - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Miliczu;
4)
Małgorzata Kiełbowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Miliczu;
5)
Zbigniew Kłosowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Miliczu;
6)
Edyta Ślubowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Miliczu;
7)
Renata Moczulska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Miliczu;
8)
Honorata Cierpisz - przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Miliczu;
9)
Grzegorz Borensztajn - przedstawiciel Rady Rodziców TL w Miliczu;
10)
Andrzej Peter - przedstawiciel Rady Rodziców TL w Miliczu;
11)
Katarzyna Potocka - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Miliczu;
12)
Małgorzata Dziarko - przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Powiatu Milickiego.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).