Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży. - OpenLEX

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2017.46

Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży, dalej "TL w Białowieży", w składzie:
1)
Jacek Krawczyk - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Białowieży;
2)
Barbara Jaśniewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Białowieży;
3)
Mariola Świstowska-Goniacz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL w Białowieży;
4)
Katarzyna Karpińska - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Białowieży;
5)
Agnieszka Sakowicz - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Białowieży;
6)
Grażyna Strządała - przedstawiciel organu prowadzącego TL w Białowieży;
7)
Mariusz Tokajuk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Białowieży;
8)
Wojciech Małachowski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Białowieży;
9)
Anatol Wasiluk - przedstawiciel Rady Rodziców TL w Białowieży;
10)
Anna Masalska - przedstawiciel Rady Rodziców TL w Białowieży;
11)
Agnieszka Małgorzata Rzeszewska - przedstawiciel NSZZ "Solidarność";
12)
Alina Pytel - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.