Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Od zależności ku samodzielności" edycja - 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją" w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 r.
§  2.  Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 r.;
2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru przyznania dotacji w 2020 r., a także proponowaną kwotę dotacji.
§  3. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;
4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) trzech pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
2.  Listę członków Komisji przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.
3.  Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
4.  Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5.  Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4, oceniający złożone oferty konkursowe wypełniają "Kartę indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej", stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  4.  Do prac Komisji mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego Komisji z głosem doradczym, osoby będące ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej.
§  5. 
1.  Przewodniczący Komisji:
1) kieruje pracami Komisji;
2) zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;
3) podejmuje decyzje w przypadkach spornych;
4) akceptuje sporządzony przez sekretarza Komisji protokół z posiedzenia Komisji;
5) zatwierdza "Uśrednioną kartę oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej", stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Komisji albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  6.  Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2) sporządzenie "Uśrednionej karty oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej";
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
4) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
§  7. 
1.  Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie komisji oraz osoby, o których mowa w § 4 nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
2.  Członkom Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz osobom, o których mowa w § 4, biorącym udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  8.  Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  9.  Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pn. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 r.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin Komisji powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Od zależności ku samodzielności " - edycja 2020

§  1.  Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert konkursowych oraz przedkłada Ministrowi listę rankingową

zawierającą rekomendowane przez Komisję oferty przeznaczone do finansowania przez Ministra.

§  2. 
1.  Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 r.
2.  Członkowie Komisji, o których mowa w § 3 zarządzenia, wypełniają "Kartę indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" - załącznik nr 3 do zarządzenia.
3.  Każda z ofert oceniana jest przez 2 członków Komisji, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.
4.  Każdy członek Komisji otrzymuje do wypełnienia egzemplarz "Karty indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej". Na podstawie kart wypełnionych przez poszczególnych członków Komisji sporządza się "Uśrednioną kartę oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" - załącznik nr 4 do zarządzenia, którą zatwierdza przewodniczący Komisji.
5. "Karty indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" wypełnione przez poszczególnych członków Komisji oraz "Uśrednione karty oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" pozostają w dokumentacji konkursu.
6. "Uśredniona karta oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej" zawiera, uśrednioną liczbę punktów w przypadku oceny merytorycznej.
7.  Jeżeli w ocenie formalnej na wszystkie pytania zostanie udzielona odpowiedź pozytywna, wówczas oferta podlega ocenie merytorycznej.
8.  W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie ocenią spełnienie przez oferenta warunków formalnych udziału w konkursie, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.
9.  W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie oceniają spełnienie przez oferenta przesłanki merytorycznej, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.
10.  W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez wszystkich członków Komisji, ale różnica w punktacji pomiędzy ich ocenami wynosi minimum 4 punkty, ostateczną punktację ustala przewodniczący Komisji.
11.  Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę rankingową ofert konkursowych wraz z rekomendacją projektów, które spełniają wymogi formalne oraz zostały najwyżej ocenione pod względem merytorycznym. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które zostaną zarekomendowane Ministrowi, podejmuje przewodniczący Komisji.
12.  Lista rankingowa zawiera:
1) następujące informacje dla każdej oferty:
a) numer oferty,
b) nazwę organizacji,
c) nazwę zadania publicznego,
d) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo,
e) uśrednioną liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji - dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;
2) kwotę dotacji proponowaną do finansowania przez Ministra dla rekomendowanych przez Komisję ofert.
§  3. 
1.  Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
2.  Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.
3.  Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.
4.  Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;
2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji, w tym wyłączenia się od oceny ofert stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) o wyłączeniu pracownika.
5.  Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;
2) zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

............................................................
(miejscowość, data)
Oświadczenie

Ja, ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................,

(imię/imiona, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności przy opiniowaniu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu pn. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 r., a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego Komisji, w tym wyłączenia się od oceny ofert stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) o wyłączeniu pracownika.

..........................................................
(czytelny podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Karta indywidualnej oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej

"Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 r.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Numer ewidencyjny wniosku
Tytuł wniosku
Nazwa Wnioskodawcy
Forma prawna oferenta
Budżet całkowity oferty
Wnioskowana kwota dotacji

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ*

SYSTEM 0-1:

0 - oferta nie spełnia kryterium oceny formalnej

1 - oferta spełnia kryterium oceny formalnej

Lp.Kryteria oceny formalnejLiczba

uzyskanych punktów

1.Prawidłowo wypełniona i kompletna oferta konkursowa musi zostać złożona na właściwym formularzu1, w terminie oraz w miejscu składania
2.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki zawarte w części IV ogłoszenia
3.Wszystkie załączniki związane z ofertą muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta2
4.Zachowanie w ofercie proporcji wykorzystania dotacji na poszczególne pozycje kosztorysowe zawarte w części II ogłoszenia
5.Brak błędów rachunkowych w budżecie.
OCENA

OSTATECZNA**

OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW OCENY FORMALNEJ
OFERTA SPEŁNIA WYMOGI OCENY FORMALNEJ

___________________

1 Wzór, określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).

2 Wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Kryteria oceny merytorycznej w skali od 0 do 2 punktów (zgodnie z poniższą instrukcją do wyboru jedno z kryteriów):

a. = 2 pkt

b. = 1 pkt

c. = 0 pkt

Lp.Kryteria oceny merytoryczneUwagiLiczba

przyznanych punktów

1.Zgodność projektu z celami zawartymi w Programie
a.Cel i konieczność jego realizacji został jasno sprecyzowany
b.Cel został jasno sprecyzowany jednak brak jest możliwości oceny konieczności jego realizacji
c.Niesprecyzowany cel i/lub brak możliwości oceny konieczności jego realizacji
2.Działania
a.Działania zaproponowane w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi cechuje nowatorskie podejście do problemu, w postaci nowych wzorców do naśladowania
b.Działania w postaci sprawdzonych, powszechnie stosowanych wzorców, zgodnych z obecnym stanem wiedzy i możliwości realizacji
c.Działania przewidziane w projekcie są nieadekwatne z obecnym stanem wiedzy oraz nieodpowiednie pod względem możliwości realizacji projektu
3.Harmonogram realizacji projektu
a.Harmonogram realizacji projektu jest kompletny i realny, uwzględnia wszystkie działania w sposób chronologiczny i jest możliwy do zrealizowania
b.Harmonogram realizacji projektu jest niepełny, jednak posiada informacje umożliwiające ocenę projektu i jest możliwy do realizacji
c.Harmonogram realizacji projektu jest niepełny, uniemożliwia ocenę projektu, jest nierealny
4.Ocena budżetu projektu
a.Wydatki są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją projektu. Koszty zostały oszacowane na realnym poziomie, nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych
b.Wydatki są bezpośrednio związane z realizacją projektu, ale nie wszystkie wydatki są niezbędne do jego realizacji i/lub niektóre koszty są zawyżone w stosunku do cen rynkowych
c.Przedmiotowe wydatki są niewystarczająco uzasadnione lub większość wydatków jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych
Suma punktów oceny merytorycznej
IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGOPODPIS
DzieńMiesiącRok:

* - jedna ocena 0 - oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega dalszej ocenie

** - ocena nie podlega sumowaniu z oceną merytoryczną

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Uśredniona karta oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej

"Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 r.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Numer ewidencyjny wniosku
Tytuł wniosku
Nazwa Wnioskodawcy
Forma prawna oferenta
Budżet całkowity oferty
Wnioskowana kwota dotacji

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ*

SYSTEM 0-1:

0 - oferta nie spełnia kryterium oceny formalnej

1 - oferta spełnia kryterium oceny formalnej

Lp.Kryteria oceny formalnejLiczba

uzyskanych punktów

1.Prawidłowo wypełniona i kompletna oferta konkursowa musi zostać złożona na właściwym formularzu1, w terminie oraz w miejscu składania
2.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki zawarte w części IV ogłoszenia
3.Wszystkie załączniki związane z ofertą muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta2
4.Zachowanie w ofercie proporcji wykorzystania dotacji na poszczególne pozycje kosztorysowe zawarte w części II ogłoszenia
5.Brak błędów rachunkowych w budżecie
OCENA

OSTATECZNA**

OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW OCENY FORMALNEJ
OFERTA SPEŁNIA WYMOGI OCENY FORMALNEJ

___________________

1 Wzór określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).

2 Wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Lp.Kryteria oceny merytoryczneCzłonek komisji 1Członek komisji 2Średnia liczba punktów
1.Zgodność projektu z celami zawartymi w Programie
a.Cel i konieczność jego realizacji został jasno sprecyzowany
b.Cel został jasno sprecyzowany jednak brak jest możliwości oceny konieczności jego realizacji
c.Niesprecyzowany cel i/lub brak możliwości oceny konieczności jego realizacji
2.Działania
a.Działania zaproponowane w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi cechuje nowatorskie podejście do problemu, w postaci nowych wzorców do naśladowania
b.Działania w postaci sprawdzonych, powszechnie stosowanych wzorców, zgodnych z obecnym stanem wiedzy i możliwości realizacji
c.Działania przewidziane w projekcie są nieadekwatne z obecnym stanem wiedzy oraz nieodpowiednie pod względem możliwości realizacji projektu
3.Harmonogram realizacji projektu
a.Harmonogram realizacji projektu jest kompletny i realny, uwzględnia wszystkie działania w sposób chronologiczny i jest możliwy do zrealizowania
b.Harmonogram realizacji projektu jest niepełny, jednak posiada informacje umożliwiające ocenę projektu i jest możliwy do realizacji
c.Harmonogram realizacji projektu jest niepełny, uniemożliwia ocenę projektu, jest nierealny
4.Ocena budżetu projektu
a.Wydatki są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją projektu. Koszty zostały oszacowane na realnym poziomie, nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych
b.Wydatki są bezpośrednio związane z realizacją projektu, ale nie wszystkie wydatki są niezbędne do jego realizacji lub niektóre koszty są zawyżone w stosunku do cen rynkowych
c.Przedmiotowe wydatki są niewystarczająco uzasadnione i/lub większość wydatków jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych
Suma punktów oceny merytorycznej
Rekomendowana kwota dotacji

Sporządził Sekretarz Komisji: ......................................................................................................

(data, imię i nazwisko)

ZATWIERDZAM
............................................................................
(data i podpis Przewodniczącego Komisji)

* - jedna ocena 0 - oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega dalszej ocenie

** - ocena nie podlega sumowaniu z oceną merytoryczną