Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych" w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego";
2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2019 r., a także proponowaną kwotę dotacji.
§  2. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;
4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) trzech przedstawicieli Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) dwóch przedstawicieli Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
c) jednego przedstawiciela, reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranego z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
2.  Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3.  Członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji i wyłączają się od analizy i oceny ofert. Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4.  Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Prac Komisji przyjęty przez Komisję, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3. 
1.  Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy:
1) kierowanie pracami Komisji;
2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3) podejmowanie rozstrzygnięć w przypadkach spornych;
4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  4.  Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
§  5. 
1.  Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
2.  Członkom Komisji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. c, biorącym udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  6.  Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  7. 
1.  Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych" w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
2.  Całość dokumentacji z posiedzenia Komisji będzie przechowywana w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Regulamin Komisji powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych" w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

grafika

WZÓR

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ

grafika

WZÓR

UŚREDNIONA KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ

grafika