Dz.Urz.MRPiPSp.2018.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach dodatkowego, otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r.
§  2.  Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o dodatkowym otwartym konkursie ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r.;
2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2018 r., a także proponowaną kwotę dotacji.
§  3. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem";
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;
4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) pięciu przedstawicieli Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) dwóch przedstawicieli, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
2.  Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3.  Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
4.  Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4 składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji i wyłączają się od analizy i oceny ofert. Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5.  Członkowie Komisji oraz eksperci oceniający złożone oferty konkursowe wypełniają "Kartę oceny oferty konkursowej", stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
6.  Eksperci oceniający złożone oferty konkursowe podpisują oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych, z dołączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych, które stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  4.  W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.
§  5. 
1.  Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy:
1) przewodniczenie pracom Komisji;
2) kierowanie pracami Komisji;
3) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
4) podejmowanie rozstrzygnięć w przypadkach spornych;
5) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji;
6) zatwierdzanie "Karty oceny oferty konkursowej".
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  6.  Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
§  7.  Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.
§  8.  Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  9. 
1.  Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników dodatkowego otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r.
2.  Całość dokumentacji z posiedzenia Komisji będzie przechowywana w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r.

§  1.  Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert konkursowych oraz przedkłada Ministrowi listę rankingową zawierającą rekomendowane przez Komisję projekty przeznaczone do dofinansowania przez Ministra.
§  2. 
1.  Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o dodatkowym otwartym konkursie ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r.
2.  Komisja ocenia oferty konkursowe pod względem formalnym wypełniając część I "Karty oceny oferty konkursowej".
3.  Jeżeli w ocenie formalnej zostanie wskazana przynajmniej jedna odpowiedź "NIE" oznacza to, że oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega dalszej ocenie.
4.  Komisja ocenia oferty konkursowe pod względem merytorycznym wypełniając część II "Karty oceny oferty konkursowej".
5.  Karty oceny ofert konkursowych zatwierdza przewodniczący Komisji.
6.  Karty oceny ofert konkursowych pozostają w dokumentacji konkursu przechowywanej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej.
7.  Komisja przyzna dofinasowanie na realizację zadania publicznego oferentom, których projekty zostały najwyżej ocenione, aż do wyczerpania kwoty programowej.
8.  W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie ocenią daną ofertę, ostateczne rozstrzygnięcie w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.
9.  Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę rankingową ofert konkursowych wraz z rekomendacją projektów, które spełniają wymogi formalne oraz zostały najwyżej ocenione pod względem merytorycznym. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które zostaną zarekomendowane Ministrowi, podejmuje przewodniczący Komisji.
10.  Lista rankingowa ofert zawiera:
1) następujące informacje dla każdej oferty:
a) nazwę oferenta,
b) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo,
c) liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji - dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;
2) rekomendowaną kwotę dotacji do zaakceptowania przez Ministra.
§  3. 
1.  Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego - wiceprzewodniczący albo inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego do jego zastępowania.
2.  Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.
3.  Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia formalno-merytorycznej oceny ofert.
4.  Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;
2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.
5.  Odwołanie członka Komisji następuje w przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 ........................................

 (miejscowość, data)

Oświadczenie

Ja, .....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 (imię/imiona, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności przy opiniowaniu ofert złożonych w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r., a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego Komisji.

 ......................................

 (czytelny podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ

"Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r.

Moduł III INFRASTRUKTURA:

Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów

DODATKOWY KONKURS

Nazwa i siedziba oferenta
Forma prawna oferenta
Koszt całkowity oferty - projektu (zł), z tego:

- środki własne, środki z innych źródeł oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania (w zł)

- wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy

- wnioskowana kwota dotacji (w zł)

I. OCENA FORMALNA OFERTY
Kryteria oceny formalnejTakNiePunkty

(0-1)

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie z zasadami określonymi w części III ogłoszeniaW przypadku nie spełnienia jednego z wymienionych kryteriów - ocena

0 pkt

2. Aktualny odpis z rejestru lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta
3. Opinia organu samorządu terytorialnego dotycząca dotychczasowej współpracy
4. W przypadku Modułu III - właściwie wypełnione

i podpisane Oświadczenie nr 1 (o charakterze prowadzonej placówki)

5. W przypadku Modułu III - właściwie wypełnione

i podpisane Oświadczenie nr 2 (że podmiot posiada tytuł prawny do nieruchomości, gdzie znajduje się placówka)

6. W przypadku Modułu III - właściwie wypełnione

i podpisane Oświadczenie nr 3 (że placówka oraz jej zasoby na które podmiot otrzyma dotację - nie zmienią sposobu użytkowania oraz nie zostaną zbyte przez co najmniej 5 lat)

7. Prawidłowo wyliczony kosztorys, skonstruowany

w jasny i przejrzysty sposób (bez błędów rachunkowych)

8. Zachowane wskaźniki:

Wskaźnik nr 1

relacja: dotacja / całkowity koszt projektu (do 80%)

9. Wskaźnik nr 2

relacja: koszty pośrednie finansowane z dotacji /dotacja (do 10%)

10. Wskaźnik nr 3

relacja: wyceniony wkład osobowy / całkowita kwota wkładu własnego (do 10%)

Ocena formalna (wniosek przyjęty - 1 pkt, odrzucony - 0 pkt)................ pkt
II. OCENA MERYTORYCZNA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH
Kryteria oceny merytorycznejPunkty

(0-3)

1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta tj. posiadana baza lokalowa, środki transportu i inne zasoby materialne niezbędne do wykonania zadań w ramach projektu oraz spójność sposobu wykorzystania wkładu rzeczowego z przedstawioną kalkulacją kosztów

2) Proponowana jakość wykonania zadania: zakres i rodzaj działań służących realizacji wskazanego celu i dostosowanych do potrzeb beneficjentów projektu

3) Kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne

4) Planowany wkład Oferenta: rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz udział środków finansowych własnych i pochodzących z innych źródeł

5) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego: pod względem spójności z opisem działań, a także jej adekwatność i celowość w odniesieniu do przedstawionego zakresu rzeczowego zadania

6) Doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań publicznych w latach poprzednich, w tym w szczególności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

Ocena merytoryczna (max 18 pkt)................ pkt
ŁĄCZNA OCENA OFERTY KONKURSOWEJ (max 19 pkt)

(punkty oceny formalnej + punkty oceny merytorycznej)

................ pkt

Opinia Komisji konkursowej na temat oferty:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji:

Imię i nazwiskoPodpis

 ZATWIERDZAM

 ................................................................

 data i podpis Przewodniczącego Komisji

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 ........................................

 (miejscowość, data)

Oświadczenie

W związku z moją deklaracją w zakresie uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych ds. oceny ofert złożonych w ramach Programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w związku z moim udziałem w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach dodatkowego, otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2018 r.,

Ja, .....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 (imię/imiona, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 ......................................

 (czytelny podpis)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b, lub e rozporządzenia RODO.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw otrzyma Pani/Pan bezpośrednio w toku realizacji Pani/Pana spraw.

4. Ma Pani/Pan prawo do:

* uzyskania dostępu do swoich danych,

* zażądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

* przenoszenia danych,

* wniesienia sprzeciwu,

* usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Pani/Pana dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

5. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie.

6. Wnioski w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych może Pani/Pan złożyć:

* osobiście w siedzibie Ministerstwa,

* elektronicznie na adres: iodo@mrpips.gov.pl,

* listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana prawa zostały przez nas naruszone, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.