Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2013 r."

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2013 r.".
§  2.
1. Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
2) przedłożenie Ministrowi opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2013 r., a także proponowaną kwotą dotacji.
2. Ocenę złożonych ofert Komisja zamieszcza na formularzu "Karta oceny oferty", którego wzór określa załącznik do zarządzenia.
§  3.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 3;
3) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) trzech przedstawicieli, reprezentujących pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) jednego przedstawiciela, reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranego z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem", zatwierdzonej przez Sekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
2. Listę członków Komisji przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.
§  4. Do prac Komisji mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego osoby będące ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej, zatrudnienia socjalnego oraz rynku pracy.
§  5.
1. Przewodniczący Komisji:
1) kieruje pracami Komisji;
2) zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;
3) przewodniczy posiedzeniom Komisji;
4) określa tryb pracy Komisji;
5) podejmuje ostateczną decyzję w przypadkach spornych.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji zadania określone w ust. 1 wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego inny członek Komisji.
§  6.
1. Udział w pracach Komisji członków wyznaczonych spośród pracowników Ministerstwa, odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
2. Udział w pracach Komisji przedstawiciela reprezentującego organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, odbywa się na jego koszt lub koszt tych organizacji.
3. Osobom, o których mowa w § 4, za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
§  7. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8. Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA OCENY OFERTY

Otwarty konkurs

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2013 r."

Numer oferty
Nazwa oferenta/oferentów
Rodzaj zadania publicznegoDziałania na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Tytuł zadania publicznego
Forma prawna oferenta
Koszt całkowity oferty (w zł),

z tego:

- środki własne (w zł), środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów (w zł)

- wnioskowana kwota dotacji (w zł)

Koszt obsługi administracyjnej projektu nie przekracza 10% kwoty dotacji
I. Ocena formalna oferty

(JEŻELI OFERTĘ ZŁOŻYŁ PODMIOT NIEUPRAWNIONY, OFERTA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH PROSZĘ OCENIĆ OFERTĘ DO KOŃCA NIEZALEŻNIE OD WYNIKÓW OCENY W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH)

Kryteria oceny formalnejTakNie
1. Oferta została złożona przez uprawniony podmiot
2. Oferta została złożona na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego (obowiązującym w 2013 r.)1)
3. Oferta posiada wymagane załączniki
4. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty
5. Oferta złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego)
6. Oferta podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta2)
7. Oferta złożona w odpowiedzi na właściwy komponent i obszar wsparcia
8. Oferta zakłada zapewnienie wymaganego wkładu własnego
Szczegółowe uzasadnienie oceny formalnej - wypełnia się w przypadku odrzucenia
Ocena formalna (oferta przyjęta - TAK - 1 pkt, odrzucona - NIE - 0 pkt)TAK/NIE*
II. Ocena merytoryczna oferty

(JEŻELI OFERTĘ ZŁOŻYŁ PODMIOT NIEUPRAWNIONY, OFERTA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH PROSZĘ OCENIĆ OFERTĘ DO KOŃCA NIEZALEŻNIE OD WYNIKÓW OCENY W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH)

Kryteria oceny merytorycznej - ogólne
Treść kryteriumLiczba punktówKomentarz
1. Liczba osób objętych projektem opisanym w ofercie

(0-3 pkt)

10 i mniej osób - 1 pkt

11-20 osób 2 pkt

21 i więcej osób - 3 pkt

2. Zawartość merytoryczna wzoru kontraktu socjalnego, dostosowanego do programu reintegracji społecznej i zawodowej w projekcie (0-3 pkt)
3. Sformułowane cele projektu wynikają z opisanego problemu: (0-3 pkt)
4. Spójność merytoryczna cyklu edukacyjno-szkoleniowego z planowanym rodzajem działań w zakresie zatrudnienia socjalnego (0-3 pkt).

Relacja: rodzaj szkolenia « rodzaj zatrudnienia wspieranego

5. Formy zatrudnienia wspieranego zaproponowanego w ofercie (0-3 pkt)
1 rodzaj - 1 pkt2 rodzaje - 2 pkt
3 rodzaje - 3 pkt
6. Planowany wskaźnik zatrudnienia wspieranego (0-4pkt)
(0,0-0,2) - 1 pkt(0,6-0,8) - 3 pkt
(0,3-0,5) - 2pkt(0,9-1,0) -4 pkt
7. Dobór partnerów w projekcie (0-3 pkt)
2 partnerów - 1 pkt
3 partnerów - 2 pkt
4 i więcej - 3 pkt
8. Prawidłowość sporządzenia kosztorysu. Wysokość stawek. Uzasadnienie dla kosztów zamieszczonych w kosztorysie w odniesieniu do treści oferty (0-5 pkt)
Suma punktów ogółem (maksymalnie 28 pkt, nie mniej niż 20 pkt)
Dodatkowe uwagi
Ocena merytoryczna (oferta przyjęta TAK/NIE*)

W PRZYPADKU UDZIELANIA ODPOWIEDZI NIE NA PYTANIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA MINIMUM OKREŚLONEGO W OGŁOSZENIU OFERTA NIE ZOSTAJE PRZYJĘTA, NIEZALEŻNIE OD LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW

.....pkt
* TAK/NIE - niepotrzebne skreślić

III. Weryfikacja kosztorysu

Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowane. Należy wskazać poszczególne pozycje z odniesieniem do ich miejsca w kosztorysie

Koszty niekwalifikowalnePozycja w kosztorysie
Proponowana kwota dofinansowania:
IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGOPODPIS
Dzień:Miesiąc:Rok:

ZATWIERDZAM

.............................................

Przewodniczący Komisji

______

1) Wzór określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.