Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert - "Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2013 r."

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert - "Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2013 r.", zwaną dalej "Komisją".
§  2. Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria określone w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert;
2) przedłożenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji.
§  3. W skład Komisji wchodzą:
1) Grzegorz Baczewski - przewodniczący Komisji;
2) Ewelina Kicia - sekretarz Komisji;
3) Marzena Ciecierska - członek Komisji;
4) Jacqueline Kacprzak - członek Komisji;
5) Anna Wojciechowska - członek Komisji;
6) Grażyna Stańska - członek Komisji;
7) Aleksandra Jawornicka-Nowosad - członek Komisji;
8) Aleksandra Duda - członek Komisji;
9) przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - członek Komisji.
§  4. W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zaproszone do udziału w jej pracach przez przewodniczącego Komisji.
§  5.
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.
2. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) określenie trybu pracy Komisji;
2) zwoływanie posiedzeń Komisji;
3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
4) podejmowanie ostatecznych decyzji w przypadkach spornych;
5) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza Komisji protokołu z posiedzenia Komisji.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wypełnia upoważniony przez niego pisemnie członek Komisji.
§  6. Sekretarz Komisji odpowiada w szczególności za:
1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;
3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
§  7.
1. Członkom Komisji za udział w pracach Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
2. Osobom, o których mowa w § 4, za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
§  8. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
§  9. Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.