Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2020.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1) Łukasz Rejt - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
2) Monika Sapieżyńska - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
3) prof. dr hab. Jacek Hilszczański - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4) prof. dr hab. Wiesław Dembek - przedstawiciel Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego;
5) Anna Krysztopik - przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego.
§  2.  Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, wyznacza się pana

Łukasza Rejta.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720).