Powołanie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Powołanie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2017.27

Akt indywidualny
Wersja od: 21 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1)
Agnieszka Dalbiak - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
2)
Kamil Rodzik - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
3)
Wanda Olech-Piasecka - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4)
Krzysztof Kukuła - przedstawiciel Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
5)
Andrzej Kulig - przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego.
§  2. 
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, powołuje się Panią Agnieszkę Dalbiak.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).