Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2019.2

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej LXII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760 z dnia 19 września 2017 r.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową LXII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021 w składzie:
1) Szczepańska Małgorzata - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Przewodniczący Komisji;
2) Mroczek Kacper - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
3) Pilch Mateusz - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
4) Rejmanowska Angelika - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.