Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, zwaną dalej "Komisją".
§  2. Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria, o których mowa w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert;
2) przedłożenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.
§  3.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej;
2) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego Komisji spośród jej członków;
3) czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
4) przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3. Tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji, który stanowi złącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4.
1. W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych dotyczących konkursu, zaproszeni do udziału w jej pracach przez przewodniczącego Komisji.
2. Eksperci, o których mowa w ust. 1, sporządzają ocenę złożonych ofert na formularzach "Karta oceny formalnej" oraz "Karta oceny merytorycznej", których wzory określają odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.
§  5.
1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy:
1) kierowanie pracami Komisji;
2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
4) podejmowanie ostatecznej decyzji w przypadkach spornych;
5) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza Komisji protokołu z posiedzenia Komisji.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wypełnia sekretarz, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i sekretarza - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.
§  6. Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;
3) przechowywanie dokumentacji Komisji.
§  7.
1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.
2. Eksperci, o których mowa w § 4, otrzymują wynagrodzenie ze środków finansowych pochodzących z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
§  8.
1. Minister ma wgląd do wszystkich złożonych ofert oraz ocen dokonanych przez ekspertów, a także prawo do ich weryfikacji oraz do dokonania oceny strategicznej ze względu na realizację bieżących polityk publicznych. Oferty podlegające ocenie strategicznej muszą spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) oferta zakłada realizację ważnego interesu społecznego lub ważnego interesu publicznego;
2) oferta zakłada podjęcie próby rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych;
3) oferta charakteryzuje się efektywnością społeczną i ekonomiczną projektu;
4) oferta zakłada realizację szczególnie istotnego tematu z punktu widzenia celów Programu;
5) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej;
6) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu słabiej reprezentowanego w Programie;
7) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot pełniący istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, posiadający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub społeczeństwo;
8) rozbieżność w ocenie ofert przez ekspertów przekracza 40 punktów;
9) oferta po dokonaniu oceny otrzymała taką samą liczbę punktów co inne oferty i może kwalifikować się do przyznania dotacji.
2. Minister, stosując procedurę opisaną w ust. 1, może zdecydować o dofinansowaniu 10% alokacji przeznaczonych na dotacje w danym roku.
3. Minister zastrzega sobie prawo do weryfikacji ocen ekspertów oraz wprowadzania korekt do projektów w zakresie planowanych działań i wysokości oraz struktury budżetu.
4. Po zatwierdzeniu przez Ministra, lista ofert przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
5. Nie ma możliwości odwołania się od ocen merytorycznych, na podstawie których sporządzona jest lista ofert przeznaczonych do dofinansowania.
6. Po ogłoszeniu na stronie internetowej listy ofert Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kontaktuje się z oferentami w celu ustalenia ostatecznej wersji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
7. Kwota dotacji przyznana przez Ministra jest kwotą ostateczną i nie może zostać zwiększona bez jego zgody.
8. W przypadku gdy organizacja, której oferta otrzymała dofinansowanie, zrezygnuje z realizacji zadania, w ramach zaoszczędzonych środków Minister może dofinansować inny projekt.
§  9. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

§  1. Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert złożonych w II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, zwana dalej "Komisją", dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", opinię co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.
§  2.
1. Ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie otwartego konkursu ofert II edycja w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, zwanego dalej "Regulaminem konkursu".
2. Eksperci, o których mowa w § 4 zarządzenia nr 12 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, zwanego dalej "Zarządzeniem", wypełniają Kartę oceny formalnej i Kartę oceny merytorycznej.
3. Każda oferta oceniana jest przez dwóch ekspertów.
4. Komisja na podstawie ocen ekspertów sporządza opinię, o której mowa w § 1.
5. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale różnica w punktacji pomiędzy ich ocenami wynosi minimum 40 punktów, Komisja opiniuje oferty zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu oraz, po zapoznaniu się z ocenami obu ekspertów, ustala ostateczną punktację (maksymalnie 200 punktów) i propozycję ostatecznej kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.
6. W przypadku gdy więcej niż jednej ofercie przyznano tę samą liczbę punktów, a kwota środków nie jest wystarczająca do dofinansowania wszystkich ofert, Komisja ustala ostateczną punktację oraz propozycję ostatecznych kwot dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.
7. Lista ofert przeznaczonych do dofinansowania zawiera następujące informacje:
1) numer oferty;
2) nazwa organizacji;
3) nazwa zadania publicznego;
4) numer Priorytetu Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013;
5) siedziba organizacji (miejscowość) oraz województwo;
6) numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji organizacji;
7) kwota dotacji proponowana do dofinansowania przez Ministra;
8) suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekspertów.
8. Lista ofert przeznaczonych do dofinansowania jest dostosowywana do kwoty alokacji środków na rok 2013.
§  3.
1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 1/2 ogółu członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji lub sekretarz Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i sekretarza - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.
2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.
3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.
4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;
2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.
5. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;
2) zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.
6. W miejsce odwołanego członka Komisji przewodniczący Komisji powołuje inną osobę, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 3 Zarządzenia.
§  4. Członkowie Komisji oraz eksperci biorący udział w ocenie ofert są zobowiązani do podpisania deklaracji o bezstronności dołączanej do umowy zawieranej z ekspertem.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA OCENY FORMALNEJ

Numer oferty:
Nazwa Oferenta:
Nazwa partnera(-ów):
Priorytet:
Tytuł zadania:
Kryteria formalne
1.Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?[] TAK[] NIE
2.Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie? (decyduje data wpływu do MPiPS)□ TAK□ NIE
3.Czy oferta została złożona na odpowiednim druku wskazanym w ogłoszeniu (Generator Ofert)?[] TAK[] NIE
4.Czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa?[] TAK[] NIE
5.Czy oferta jest kompletna, a zawarte w niej pola są prawidłowo wypełnione? (wyciąg z KRS lub innego właściwego rejestru, ewidencji, stosowne pełnomocnictwo, porozumienie o współpracy partnerskiej)□ TAK□ NIE
6.Czy oferta zakłada zapewnienie wymaganego wkładu własnego (minimum 10% wartości projektu)?[] TAK□ NIE
UWAGI DOTYCZĄCE OCENY FORMALNEJ
Oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria formalne i podlega ocenie merytorycznej□ TAK□ NIE
Dzień: Miesiąc: Rok:

……………………………

Podpis oceniającego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

NUMER OFERTY:
NAZWA OFERENTA:
NAZWA PARTNERA(-ÓW):
PRIORYTET:
TYTUŁ ZADANIA:
KRYTERIA MERYTORYCZNE
KRYTERIUM OCENYOCENA PUNKTOWAPRZYZNANA OCENA PUNKTOWAUZASADNIENIE PRZYZNANIA PUNKTACJI
1. MERYTORYCZNA ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. ZGODNOŚĆ PRZEDMIOTU OFERTY Z OBSZAREM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH0-10
2. CEL PROJEKTU, OPIS BENEFICJENTÓW/ UCZESTNIKÓW, METODY PRACY, HARMONOGRAM REALIZACJI, MIERNIKI REALIZACJI CELU, JEŻELI TO MOŻLIWE, ZGODNE Z ZAWARTYMI W PROGRAMIE0-15
3. CYKLICZNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ/POTENCJAŁ KONTYNUACJI DZIAŁAŃ0-10
4. STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU OSOBOWEGO0-10
5. WKŁAD RZECZOWY, W SZCZEGÓLNOŚCI DYSPONOWANIE ODPOWIEDNIĄ BAZĄ LOKALOWĄ ORAZ ZASOBAMI MATERIALNYMI ADEKWATNYMI DO REALIZACJI ZADANIA SAMODZIELNE LUB W PARTNERSTWIE0-10
6. PRZEJRZYSTOŚĆ KALKULACJI KOSZTÓW (SZCZEGÓŁOWY OPIS POZYCJI KOSZTORYSU, UZASADNIENIE DLA KALKULACJI KOSZTÓW, W TYM WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH STAWEK JEDNOSTKOWYCH, KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE), W ODNIESIENIU DO ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA I HARMONOGRAMU JEGO REALIZACJI0-15
7. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO ADEKWATNY DO WIELKOŚCI ŚRODOWISKA, W KTÓRYM REALIZOWANY BĘDZIE PROJEKT0-5
8. INFRASTRUKTURA (OSOBOWA I RZECZOWA) POZBAWIONA BARIER FUNKCJONALNYCH0-5
9. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ0-5
10. ATRAKCYJNOŚĆ I JAKOŚĆ FORM REALIZACJI PROJEKTU0-10
11. DOŚWIADCZENIE ORGANIZACJI UTWORZONEJ PRZED 1.01.2010 R. W SFERZE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO0-5
ORGANIZACJA UTWORZONA PO 31.12.2009 R.0/5
RAZEM (MERYTORYCZNA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU):1001
UWAGI DOTYCZĄCE OCENY MERYTORYCZNEJ
BŁĘDY DOSTRZEŻONE PRZEZ EKSPERTA, NIEWSKAZANE W CZĘŚCI "KRYTERIA MERYTORYCZNE"

(POLE NIEOBOWIĄZKOWE)

Rekomendowana kwota dofinansowania:
Imię i nazwisko eksperta:
Dzień: Miesiąc: Rok:

……………………………

Podpis oceniającego

______

1 Suma punktów z wierszy 1-11 lub 1-10 i 12.