Dz.Urz.MIniR.2018.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up".
§  2.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) Przewodniczący - Justyna Potiopa;
2) pozostali członkowie:
a) Tatiana Beck-Sadowska,
b) Beata Płonka,
c) Mateusz Wrotecki.
§  3. 
1.  Do zadań Komisji Konkursowej należy opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up" ogłoszonym w dniu 3 lipca 2018 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.  Komisja Konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
3.  Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1.
§  4. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Komisji;
2) wyznaczanie miejsca i terminu posiedzeń;
3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
4) organizowanie pracy Komisji;
5) reprezentowanie Komisji;
6) przedłożenie opinii, o której mowa w § 3 ust. 1, Ministrowi Inwestycji i Rozwoju.
2.  Przewodniczącego w razie jego nieobecności na posiedzeniu Komisji Konkursowej zastępuje wskazany przez niego członek Komisji.
3.  Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący.
§  5. 
1.  Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2.  Komisja może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym.
§  6.  Osobom wchodzącym w skład Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.
§  7.  Obsługę prac Komisji Konkursowej zapewnia Departament Programów Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).