Powołanie Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na okres od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r., Komisję konkursową do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego", zwaną dalej "komisją".
§  2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Beata Pukas-Turek;
2)
członkowie:
a)
Jan Calak,
b)
Agnieszka Drogowska,
c)
Piotr Kowalczyk,
d)
Agnieszka Kunikowska,
e)
Andrzej Stolarczyk,
f)
Paulina Szewczyk,
g)
Agnieszka Wierzbicka.
§  3. 
Do zadań komisji należy:
1)
zaopiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego";
2)
wybór najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego;
3)
przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy rekomendowanych ofert na realizację zadania publicznego wraz z proponowanymi kwotami dotacji.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami komisji, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia komisji, ustala porządek obrad i przewodniczy tym posiedzeniom;
2)
wyznacza zadania członkom komisji.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wskazany przez niego członek komisji.
§  5. 
1. 
Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, przewodniczący poddaje projekt rozstrzygnięcia głosowaniu. Rozstrzygnięcie jest podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech członków.
3. 
W przypadku równiej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka komisji, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo członek komisji, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  6. 
1. 
Przewodniczący oraz członkowie komisji są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań komisji.
2. 
Przewodniczący oraz członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w opiniowaniu i wyborze ofert w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1)
uczestniczyli w opracowywaniu ocenianej oferty;
2)
sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3)
sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa lub obowiązki.
3. 
Przewodniczący oraz członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem komisji składają Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1)
bezstronnego działania w interesie publicznym;
2)
niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań komisji.
§  7. 
Obsługę komisji zapewnia Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.