Dz.Urz.MEN.2018.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg l) oraz regulaminu działania tej komisji

Na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat), zwaną dalej "komisją".
2.  W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
2) zastępca przewodniczącego - Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
3) członkowie:
a) Patrycja Szewczyk, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
b) Bartłomiej Krasnowski, radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego,
c) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich,
d) Konrad Leszczyński, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich.
§  2. 
1.  Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.
2.  Wzór ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.  Wzór oświadczenia składanego obligatoryjnie przez kandydatów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3. 
1.  Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  4.  Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech członków komisji.
§  5. 
1.  W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2.  Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.
3.  Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.
§  6. 
1.  W drugim etapie postępowania konkursowego komisja dokonuje oceny merytorycznej dopuszczonych kandydatów, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
2.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:
1) znajomość języków obcych;
2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela na określonym stanowisku, w szczególności znajomość:
a) nowoczesnych metod nauczania,
b) zasad oceniania,
c) ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.
§  7. 
1.  Komisja wyłania kandydata na dane stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej w głosowaniu tajnym. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos w głosowaniu na każde stanowisko.
2.  Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
3.  Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono jednego kandydata, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczani kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą, równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.
4.  Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż inni kandydaci, liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  8.  W przypadku niewybrania kandydata przeprowadza się kolejny konkurs w oparciu o powyższe zarządzenie.
§  9.  Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  10.  Z prac komisji i głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  11.  Przewodniczący komisji:
1) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu;
2) informuje kandydatów o wyniku konkursu.
§  12.  Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia kandydatury;
2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech członków komisji;
3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej

Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1-5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone formy doskonalenia zawodowego;

2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych;

3) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

5) umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych w czasie zajęć;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie;

c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 23 sierpnia 2018 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

* Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz w zakresie obsługi informatycznej przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostki podległe Ministrowi Edukacji Narodowej

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

..........................................

(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a......................................................................................... (imię i nazwisko),

zamieszkały w ...............................................................................................................................

............................. .................................................(adres) legitymujący się dowodem osobistym

nr ........................... wydanym przez........................ ważnym do dnia.............. oświadczam, że:

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;

2) nie byłem/byłam* skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w takiej sprawie;

3) nie byłem/byłam* karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w takiej sprawie.

.................................................

(własnoręczny podpis)

*) Niepotrzebne skreślić

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).