Dz.Urz.MS.2018.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624 i 1045) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r. w składzie:
1) Rafał Dzyr - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie - przewodniczący komisji konkursowej, specjalista z zakresu prawa prywatnego, obejmującego prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych;
2) Ewa Zalewska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zastępca przewodniczącego komisji konkursowej, specjalista z zakresu prawa prywatnego, obejmującego prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych;
3) Agnieszka Mazur - sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie, delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - sekretarz komisji konkursowej;
4) dr Anna Dumas - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista z zakresu prawa publicznego, obejmującego prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, prawo administracyjne materialne oraz postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatów, międzynarodową ochronę praw człowieka i ustrój Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej);
5) Hanna Kamińska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista z zakresu prawa publicznego, obejmującego prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, prawo administracyjne materialne oraz postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatów, międzynarodową ochronę praw człowieka i ustrój Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej);
6) Bożena Górecka - prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi, specjalista z zakresu prawa prywatnego, obejmującego prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych;
7) Violetta Skorupska - prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa publicznego, obejmującego prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, prawo administracyjne materialne oraz postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatów, międzynarodową ochronę praw człowieka i ustrój Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej);
8) Dariusz Furdzik - prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, specjalista z zakresu prawa karnego, obejmującego praw karne materialne, materialne prawo wykroczeń i postępowanie karne;
9) Aleksandra Janas - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa prywatnego, obejmującego prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych;
10) Jarosław Moskal - prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego, obejmującego prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeń i postępowanie karne;
11) Paweł Styma - sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce, przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa;
12) Jerzy Engelking - prokurator Prokuratury Krajowej, przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.