Dz.Urz.MEN.2018.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe i regulaminu działania tej komisji

Na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów na stanowiska:
1) dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II),
2) zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

- zwaną dalej "komisją".

2.  W skład komisji wchodzą:
1) 2  przewodniczący - Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
2) zastępca przewodniczącego - Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
3) członkowie:
a) Beata Pietrzyk, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
b) Patrycja Szewczyk, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
c) Bartłomiej Krasnowski, radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego,
d) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkołach europejskich.
§  2. 
1.  Ogłoszenia o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.
2.  Wzory ogłoszeń o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowią załączniki nr 1 oraz nr 2 do zarządzenia.
§  3. 
1.  Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  4.  Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech członków komisji.
§  5. 
1.  W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2.  Wzór oświadczenia składanego przez kandydatów na potrzeby rekrutacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3.  Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia tych warunków, konkursu nie przeprowadza się.
4.  Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.
§  6. 
1.  W drugim etapie postępowania konkursowego komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym kandydatem dopuszczonym do tego etapu.
2.  Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem komisja ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
3.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia, nie dłuższą niż 10-minutową, prezentację przygotowaną w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy na stanowisku:
1) dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) - w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;
2) zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe - w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
4.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:
1) znajomość języków obcych;
2) przydatność i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, w szczególności w zakresie:
a) zarządzania zespołem i współpracy w grupie,
b) zarządzania zasobami materialnymi i środkami finansowymi,
c) prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, w tym dbałości o właściwe relacje międzyludzkie,
d) budowania i rozwijania systemu kontroli jakości w różnych obszarach zarządzania szkołą,
e) nowoczesnych metod nauczania,
f) dokonywania oceny pracy nauczycieli w szkołach europejskich,
g) dokonywania ewaluacji pracy własnej,
h) prowadzenia polityki bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
5.  W celu oceny stopnia znajomości języka obcego komisja może korzystać z pomocy ekspertów.
6.  Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów, dokonuje merytorycznej oceny kandydata pod względem kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku, o które ubiega się kandydat.
§  7. 
1.  Komisja wyłania maksymalnie dwóch kandydatów na każde stanowisko, o którym mowa w § 1 ust. 1. Każdy z członków komisji może oddać nie więcej niż dwa głosy.
2.  Konkurs wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym nie mniejszą niż połowa składu komisji.
3.  Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał liczby głosów większej niż połowa składu komisji, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, przy czym nie mniejszą niż dwa głosy. Jeżeli równą liczbę głosów otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, do drugiego głosowania zostają dopuszczeni wszyscy ci kandydaci. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.
4.  Jeżeli w pierwszym głosowaniu wyłoniono jednego kandydata, drugie głosowanie przeprowadza się w celu wyłonienia drugiego kandydata. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.  Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej minimalnej liczby głosów.
§  8.  Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, komisja rozstrzyga w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  9.  Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  10.  Przewodniczący komisji:
1) informuje kandydatów o wyniku konkursu;
2) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.
§  11.  Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech członków komisji;
3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Ogłoszenie o konkursie

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko

dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II)

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich procedurą rekrutacji na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II). Kandydaci wyłonieni w niniejszym konkursie zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli to luty 2019 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie od dnia 1 września 2019 r. Szkołą Europejską w Brukseli (Bruksela II).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończyła studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum ogólnokształcącym;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;

5) uzyskała, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245):

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w okresie ostatniego roku;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192);

12) biegle zna język francuski (na poziomie C1) oraz zna język angielski na poziomie B2 lub biegle zna język angielski (na poziomie C1) oraz zna język francuski na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora liceum ogólnokształcącego lub zastępcy dyrektora liceum ogólnokształcącego;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku polskim;

3) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku angielskim lub francuskim;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego oraz posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;

5) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;

7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

8) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora szkoły, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

9) oświadczenie kandydata o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

e) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 9, składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia o konkursie.

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II)".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 21 stycznia 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 10-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy na stanowisku dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

* Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II)

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz w zakresie obsługi informatycznej przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostki podległe Ministrowi Edukacji Narodowej

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II)

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

...........................................

(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Ogłoszenie o konkursie

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko

zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich procedurą rekrutacji na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe. Kandydaci wyłonieni w niniejszym konkursie zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli to luty 2019 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie od dnia 1 września 2019 r. szkołą średnią w Szkole Europejskiej w Karlsruhe.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum ogólnokształcącym;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

4) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;

5) uzyskała, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245):

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w okresie ostatniego roku;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192);

12) biegle zna język niemiecki (na poziomie C1) oraz zna język angielski/francuski na poziomie B2 lub biegle zna język angielski/francuski (na poziomie C1) oraz zna język niemiecki na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej lub zastępcy dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku polskim;

3) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku angielskim, francuskim lub niemieckim;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego oraz posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;

5) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;

7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

8) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

9) oświadczenie kandydata o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

e) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 9, składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia o konkursie.

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 21 stycznia 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 10-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

* Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz w zakresie obsługi informatycznej przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostki podległe Ministrowi Edukacji Narodowej

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

..............................................

(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

.........................................

(miejscowość, data)

Oświadczenie kandydata

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................. (imię i nazwisko),

zamieszkały/a w .....................................................................................................................

................................................................. (adres) oświadczam, że:

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;

2) nie byłem/łam karany/na karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne;

3) nie byłem/łam skazany/na prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

5) nie byłem/łam karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.).

................................................................

(czytelny podpis)

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).
2 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 14 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MEN.2019.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 stycznia 2019 r.