Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.8.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 lipca 2008 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nadleśniczych

GK-1101-33/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 5, ust. 1 i 2 zarządzenia nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lipca 2008 r. w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych, zarządzam, co następuje.

§  1.
1. Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, do przeprowadzania konkursów na stanowiska nadleśniczych, w składzie:
1) Przewodniczący Tomasz Wójcik, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. marketingu i organizacji;

członkowie:

2) Andrzej Ballaun, naczelnik Wydziału Marketingu i Handlu DGLP,
3) Tomasz Grądzki - główny specjalista Służby Leśnej w Wydziale Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP,

oraz

4) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, właściwej ze względu na stanowisko nadleśniczego nadleśnictwa, na które ogłoszono konkurs,
5) nadleśniczy z terenu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, której konkurs dotyczy.
2. Nadleśniczego, o którym mowa w ust. 1, wskazuje dyrektor generalny Lasów Państwowych, każdorazowo przed rozpoczęciem procedury konkursowej na dane stanowisko nadleśniczego, odrębnym pismem.
§  2. Zadania i szczegółowy tryb prac komisji określa zarządzenie nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lipca 2008 r. (znak: GK-1101-32/08), w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych, przywołane w preambule niniejszego zarządzenia.
§  3. Przewodniczący komisji oraz członkowie składają, każdorazowo przed przystąpieniem do procedury konkursowej na stanowisko nadleśniczego, oświadczenia, o których mowa w § 6, ust. 2 ww. zarządzenia, o braku przeszkód w bezstronnym uczestnictwie w pracach komisji.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.