Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.8.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 lipca 2008 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

GK-1101-34/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 5, ust. 1 i 2 zarządzenia nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lipca 2008 r. w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych, zarządzam, co następuje.

§  1. Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, do przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w składzie:
1) Przewodniczący: Tomasz Wójcik - zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. marketingu i organizacji;

członkowie:

2) Piotr Grygier - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Poznań,
3) Jan Karetko - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn,
4) Andrzej Ballaun - naczelnik Wydziału Marketingu i Handlu DGLP,
5) Tomasz Grądzki - główny specjalista Służby Leśnej w Wydziale Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP.
§  2. Zadania i szczegółowy tryb prac komisji określa zarządzenie nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lipca 2008 r. (znak: GK-1101-32/08) w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych, przywołane w preambule niniejszego zarządzenia.
§  3. Przewodniczący komisji oraz członkowie składają, każdorazowo przed przystąpieniem do procedury konkursowej na stanowisko dyrektora danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, oświadczenia, o których mowa w § 6, ust. 2 ww. zarządzenia, o braku przeszkód w bezstronnym uczestnictwie w pracach komisji.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.