Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2019.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Edward Raban;
2) członkowie:
a) Katarzyna Doner,
b) Renata Hausa,
c) Janusz Henschke,
d) Agnieszka Jaworska - Sobczak,
e) Paweł Jodłowski,
f) Maria Kubicka,
g) Urszula Kołodziej,
h) Michał Strzelecki,
j) płk Jarosław Stocki,
k) ppłk Krzysztof Łepcio,
l) ppłk SG Radosław Marzec,
m) Michał Łupiński.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 3 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (Dz. Urz. PAA poz. 3 oraz z 2016 r. poz. 6).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.