Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów prokuratorskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.8.110

Akt indywidualny
Wersja od: 7 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów prokuratorskich

Na podstawie § 43 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 1283 i z 2006 r. Nr 60, poz. 428) w związku z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi do przeprowadzenia w dniach 14-15 oraz 25-26 października 2010 r. egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów prokuratorskich.
2.
W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji:

Bogdan Stelmach - Prokurator Apelacyjny w Łodzi;

2)
Sekretarz Komisji:

Halina Tokarska - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi;

3)
Członkowie:
a)
Jerzy Ojrzyński - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, egzaminator z prawa karnego materialnego,
b)
Małgorzata Łuczkowska-Czerwińska - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, egzaminator z prawa karnego procesowego,
c)
Jerzy Płóciennik - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, egzaminator z prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego,
d)
Bożena Mokrus-Gryglik - prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi, egzaminator z prawa administracyjnego,
e)
Bożena Górecka - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, egzaminator z prawa gospodarczego,
f)
Andrzej Wiliński - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, egzaminator z zagadnień konstytucyjnych i ustrojowych, prawa europejskiego, ustawy o prokuraturze oraz organizacji prokuratur i innych organów ochrony prawnej,
g)
Józef Mizerski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, egzaminator z kryminalistyki, egzaminator z medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej;
4)
Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości:

Biruta Januszewska - prokurator Prokuratury Generalnej, Dyrektor Departamentu Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury w Prokuraturze Generalnej.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777.