Dz.Urz.GITD.2018.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650, 1039, 1480, 1481 i 1544) w związku z § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 661), zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją", do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia w składzie:
1) 1  Piotr Marzec - przewodniczący komisji;
2) Henryk Karwowski - członek komisji;
3) Marek Sarzała - członek komisji.
§  2. 
1.  Pisemny egzamin kwalifikacyjny I stopnia odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 109a.
2.  Praktyczny egzamin kwalifikacyjny I stopnia odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:00 oraz w dniu 12 września 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 109a.
3.  Pisemny egzamin poprawkowy I stopnia odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 109a.
4.  Praktyczny egzamin poprawkowy I stopnia odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu w Warszawie Drogowego przy ul. Przyczółkowej 109a.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 40/2018 z dnia 6 września 2018 r. (Dz.Urz.GITD.2018.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2018 r.