Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.44

Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Ireneusz Szulewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b)
Robert Filipowski - adwokat;
2)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a)
Agnieszka Kwasiborska - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,
b)
Jan Borowicz - adwokat;
3)
Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Ksenia Sobolewska-Filcek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
b)
Karolina Kocemba - adwokat;
4)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a)
dr Piotr Bednarczyk - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
b)
Adam Gosk - adwokat;
5)
Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Anna Szymańska-Grodzka - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
b)
dr Marcin Radwan-Röhrenschef - adwokat;
6)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Aleksandra Ziółkowska-Majkowska - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
b)
Józef Kuczyński - adwokat;
7)
Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Lidia Ciechomska-Florek - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b)
Paweł Malarecki - adwokat;
8)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Katarzyna Golat - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b)
Filip Elżanowski - adwokat.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ksenię Sobolewską-Filcek.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marcina Radwana-Röhrenschefa.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.