Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.49

Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 5 i ust. 2 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Małgorzata Młodawska-Piaseczna - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Sylwester Kret - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Ewa Cylc - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Elżbieta Gozdowska - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Marzena Miąskiewicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Paweł Kokieć - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Adam Bącal - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Marcin Sitek - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marzenę Miąskiewicz.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marcina Sitka.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.