Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.188

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 5 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Artur Grajewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
b) Marcin Kołakowski - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
c) Beata Waś - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a) Anna Sękowska - radca prawny,
b) dr hab. Rafał Stankiewicz - radca prawny;
3) dr hab. Kamil Zaradkiewicz - Uniwersytet Warszawski;
4) Adam Borkowski - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Beatę Waś.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marcina Kołakowskiego.
§  4.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.