Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.190

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a oraz art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 5 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) dr Agnieszka Gołaszewska - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
b) prof, dr hab. Antoni Hanusz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
c) Jerzy Paszkowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a) Marita Dybowska-Dubois - adwokat,
b) Aleksander Krysztofowicz - adwokat;
3) dr hab. Aleksander Stępkowski - Uniwersytet Warszawski;
4) Magdalena Kołodziej - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się prof. dra hab. Antoniego Hanusza.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jerzego Paszkowskiego.
§  4.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.