Dz.Urz.MS.2018.262

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a oraz art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 5 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Marcin Kołakowski - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
b) Maciej Kowalski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
c) Bogdan Swierczakowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a) Justyna Metelska - adwokat,
b) Jacek Stefański - adwokat;
3) dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa - Uniwersytet Warszawski;
4) Przemysław Baranowski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Macieja Kowalskiego.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Bogdana Świerczakowskiego.
§  4.  Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.