Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.257

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 5 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Ryszard Sarnowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2) Marzena Miąskiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3) Anna Michalik - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - członek;
4) Andrzej Szczerbiński - adwokat - członek;
5) Jolanta Ziental - adwokat - członek;
6) 1 dr hab. Robert Grzeszczak - Uniwersytet Warszawski - członek;
7) Agnieszka Endler-Grudzińska - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 września 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.264) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2013 r.