Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.75

Akt indywidualny
Wersja od: 14 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 5 i ust. 2 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Beata Adamczyk-Łabuda - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr hab. Tomasz Niedziński - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Adam Jaworski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Bartosz Ilewicz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Michał Marcysiak - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Andrzej Gabler - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Marek Stojanowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Ewa Lange - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marka Stojanowskiego.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ewę Lange.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.