Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.258

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Ewa Klimowicz-Przygódzka - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2) dr Ewa Stefańska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3) Ewa Gregajtys - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - członek;
4) Karolina Pawlak-Litwińska - radca prawny - członek;
5) Łukasz Urbański - radca prawny - członek;
6) 1 prof. dr hab. Ewa Gruza - Uniwersytet Warszawski - członek;
7) Mariusz Piłat - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 września 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2013 r.