Dz.Urz.MS.2018.261

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 4 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a oraz art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 4 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Urszula Dąbrowska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Andrzej Skowron - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie,
c) dr hab. Tomasz Szanciło - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a) Marcin Smolarek - adwokat,
b) Luka Szaranowicz - adwokat;
3) dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka - Uniwersytet Warszawski;
4) Tomasz Kuroszczyk - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra hab. Tomasza Szanciło.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Urszulę Dąbrowską.
§  4.  Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.