Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.81

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Zdzisław Pachowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Anna Michnicka-Dziewurska - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Marcin Cieślikowski - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Anna Mościńska - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Tadeusz Nowakowski - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Joanna Majewicz - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
b) dr Paweł Bojarski - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Iwona Biedroń - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Zdzisław Pieniążek - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Mariusz Łakomy - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
b) Monika Klonowska - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Ireneusz Dukiel - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
b) Krystyna Skotowska-Tomkiewicz - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Alojzy Wyszkowski - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
b) Leszek Korczak - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Iwonę Biedroń.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krystynę Skotowską-Tomkiewicz.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.