Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.70

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie w składzie:
1)
Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Zbigniew Makarewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
b)
dr Grzegorz Koksanowicz - radca prawny;
2)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a)
Andrzej Wach - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach,
b)
Wojciech Mojski - radca prawny;
3)
Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Agnieszka Pasikowska - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach,
b)
Jerzy Bukowski - radca prawny;
4)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a)
Andrzej Kirsch - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach,
b)
Marek Duszyński - radca prawny;
5)
Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Jacek Widło - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie,
b)
Dag Makary Opolski - radca prawny;
6)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Izabela Groszyk - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
b)
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak - radca prawny;
7)
Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Grażyna Pawlos-Janusz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b)
dr Eugeniusz Stobiecki - radca prawny;
8)
Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Ewa Ibrom - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,
b)
Regina Prażmo-Nowomiejska - radca prawny.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Zbigniewa Makarewicza.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Daga Makarego Opolskiego.
§  4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.