Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.218

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Grzegorz Salamon - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2) Beata Janusz - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3) dr Artur Mudrecki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - członek;
4) 1 Jarosław Dąbkowski - radca prawny - członek;
5) 2 Aldona Kaniewska - radca prawny - członek;
6) dr hab. Adam Bosiacki - Uniwersytet Warszawski - członek;
7) Julita Turyk - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 września 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.268) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 2013 r.
2 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 września 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.268) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 2013 r.