Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.181

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 1a oraz art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 i 1673) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 3 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
dr Mirosław Gdesz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
b)
Michała Lasota - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,
c)
dr hab. Tomasz Szanciło - sędzia Sądu Najwyższego;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Dariusz Goliński - adwokat,
b)
Marta Tomkiewicz - adwokat;
3)
dr hab. Marcin Wiącek - Uniwersytet Warszawski;
4)
Maryla Potrzyszcz-Doraczyńska - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra hab. Tomasza Szanciłę.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Mirosława Gdesza.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.