Dz.Urz.MS.2018.218

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75 a ust. 1 i 1a oraz art. 75 e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 i 2400) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 3 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a) Łukasz Kluska - sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie,
b) dr Ewa Stefańska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
c) Ewa Zalewska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2) przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a) Marcin Komar - adwokat,
b) Kamil Kordiał - adwokat;
3) dr hab. Elżbieta Karska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
4) Dawid Hieropolitański - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ewę Zalewską.
§  3.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Ewę Stefańską.
§  4.  Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.