Dz.Urz.MS.2019.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1) egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Radosław Lenarczyk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) dr Witold Kabański - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2) egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) 1  Małgorzata Kanigowska-Wajs - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Anna Czepkowska-Rutkowska - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3) egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Urszula Wiercińska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Sylwia Gregorczyk-Abram - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4) egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Arkadiusz Despot-Mładanowicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) Maciej Górski - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2.  Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Urszulę Wiercińską.
§  4.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Annę Czepkowską - Rutkowską.
§  5.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.49) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.