Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.80

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Witold Franckiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Krystyna Bąkowska - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Stanisław Rączkowski - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Anna Miodońska - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Ewa Barnaszewska - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
b) Joanna Łabędzka - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Walter Komorek - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Ewa Majewska-Machaj - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Wojciech Łukowski - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
b) dr hab. Mirosław Sadowski - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Anna Guzińska - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Małgorzata Karaś - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Henryk Ożóg - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Marek Stalski - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Wanda Wiatkowska-Ilków - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
b) Helena Dobrosz - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Witolda Franckiewicza.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marka Stalskiego.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.